Trọn Đời Làm Sáng Danh Chúa

Giăng 21:15-19

“Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời”(câu 19a).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu hỏi ông Phi-e-rơ điều gì và mấy lần? Ông trả lời Chúa ra sao? Cuối cùng Chúa phán gì với ông? Cuộc đời ông đã làm sáng Danh Chúa thế nào? Bạn sống làm sáng Danh Chúa qua những cách cụ thể nào?

Sứ đồ Phi-e-rơ đã có một kinh nghiệm vô cùng đặc biệt với Chúa Phục sinh tại bờ biển Ga-li-lê. Sau khi dùng điểm tâm với Chúa Giê-xu cùng với các môn đồ khác, Chúa có một cuộc đối thoại ấn tượng với ông Phi-e-rơ. Ngài đã gọi đích danh tên thật của ông là “Si-môn” cho thấy tính chất quan trọng trong cuộc trò chuyện này. Cả ba lần Chúa đều hỏi ông một câu hỏi: “ngươi yêu ta chăng?” Nhưng hai lần đầu Chúa dùng từ “yêu” trong tiếng Hy Lạp là “agape” (tình yêu hy sinh vô điều kiện), và lần thứ ba thì Ngài dùng từ “phileo” (tình bạn hữu), đúng với từ “yêu” ông Phi-e-rơ dùng để trả lời Chúa trong cả ba lần: “Chúa biết rằng tôi yêu Chúa” (câu 15-17).

Ba lần hỏi đáp này gợi lại nỗi đau của Sứ đồ Phi-e-rơ khi ông đã chối Chúa ba lần. Ông từng thất bại, nhưng dù vậy ông không trốn tránh và chối bỏ Chúa mãi mãi như ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Từ thất bại ấy, Sứ đồ Phi-e-rơ đã nhận ra lỗi lầm của mình, ăn năn và quyết tâm trở lại với Chúa. Trong cuộc trò chuyện với Chúa Phục sinh lần này, một lần nữa quyết tâm sống cho Chúa càng mạnh mẽ hơn trong ông. Từ giây phút đó trở đi, cuộc đời của Sứ đồ Phi-e-rơ hoàn toàn bước sang một trang mới. Ông sống đúng mục đích Chúa đã kêu gọi ông: “Hãy chăn chiên ta” (câu 15-17) và “Hãy theo ta” (câu 19). Cuộc đời còn lại của Sứ đồ Phi-e-rơ đã sống vì Danh Chúa. Ông củng cố đức tin của những người tin theo Chúa Giê-xu và tiếp tục truyền bá Danh Ngài cho nhiều người. Sau khi Đức Thánh Linh giáng lâm, Sứ đồ Phi-e-rơ đã rao giảng mạnh mẽ, đầy năng quyền và có rất nhiều người tin Chúa (Công Vụ 1-2). Ngoài ra, ông cũng nhân Danh Chúa làm phép lạ (Công Vụ 3).

Cuộc đời của Sứ đồ Phi-e-rơ đã làm sáng Danh Chúa cho đến lúc ông chết. Theo truyền thống, người ta tin rằng ông đã bị đóng đinh tại La Mã. Nhưng ông xin được đóng đinh ngược đầu xuống do ông thấy mình không xứng đáng bị đóng đinh giống như Chúa Giê-xu. Ông đã tôn vinh Danh Chúa khi còn sống và đến khi chết ông cũng chết sáng Danh Ngài. Đời sống của Sứ đồ Phi-e-rơ kết thúc bằng sự hành hình chứ không được tôn cao, nhưng qua đó Chúa được sáng Danh.

Mỗi chúng ta từ khi gặp Chúa, tin nhận Ngài, con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Chúa, cuộc đời mới của chúng ta sẽ không còn sống cho mình và vì mình nữa, nhưng giống như Sứ đồ Phi-e-rơ, chúng ta cũng phải sống cho Chúa và vì Chúa để Danh Chúa được tôn cao qua đời sống chúng ta.

Bạn có làm sáng Danh Chúa mỗi ngày trong nơi Chúa đặt để không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã tha thứ và ban cho con sự cứu rỗi. Xin giúp con học theo gương của Sứ đồ Phi-e-rơ, luôn trung tín yêu Chúa, tận tâm phục vụ Ngài và trọn đời con luôn sống sáng Danh Chúa.