Ban Liên lạc Hội thánh Tin lành Cao Lãnh

Hướng đến đại lễ 100 năm Tin Lành đến Cao Lãnh, Hội thánh Tin Lành Cao Lãnh thành lập Ban liên lạc với các thành viên trong và ngoài nước, chịu trách nhiệm thông tin, liên lạc, hướng dẫn các con cái Chúa từ khắp nơi – đặc biệt là tín hữu tại Hội thánh Cao Lãnh trong 100 năm qua được biết đến các hoạt động của đại lễ và sắp xếp tham dự. Xin quý con cái Chúa cầu nguyện đặc biệt cho các thành viên của Ban liên lạc.

#Ban_lien_lac

#100_nam_Tin_Lanh_den_Cao_Lanh