Kỉ Niệm 100 Năm Tin Lành Đến Cao Lãnh| Chương Trình Tổng Thể Năm 2021

Đạo Tin-lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế-gian; lại kết-quả và tấn tới cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao-truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó. (Cô-lô-se 1:6)

Hội thánh Tin lành Cao Lãnh.

100 năm Tin Lành đến Cao Lãnh