Thờ Phượng Chúa | Ngày Thiếu Nhi Tin Lành | Tưởng Nhớ Đấng Tạo Hóa | CN 14.06.2020

Lễ Kỷ Niệm Đức Thánh Linh Giáng Lâm | Bông Trái Thánh Linh | CN 31.05.2020